din arbetsmiljö - lagar och regler / occupational helath and hazards - laws and regulations

NYHETER

Länkar till de senaste uppdateringarna

dinarbetsmiljö.se programförklaring. Läs mer...

Följ Emeritus Blogg. Läs mer...

.. ...

fysiologiska

Ergonomiska faktorer

Det är många olika faktorer som inverkar på och samverkar till människans arbets- förmåga, välbefinnande och hälsa. De fysiologiska faktorer som behandlas här är:

- Arbete i värme och kyla
- Seende och belysning
- Arbetsrörelser och belastning

Läs mer...

kemiska

Kemiska & biologiska faktorer

Kemiska och biologiska hälsorisker yttrar sig som kontakt mellan människokroppen och olika ämnen. Hudytan hos en människa är totalt mellan en och två kvadratmeter; magtarmkanalens totala yta är cirka tio gånger större. Lungornas totala kontaktyta är cirka hundra gånger större än hudens. Därför är luft som inandas den viktigaste kontaktvägen för kemiska och biologiska hälsorisker.

Läs mer...

noise and vibration

Buller & vibrationer

Buller och vibrationer tillhör kategorin fysikaliska miljöfaktorer. Problem med buller och vibrationer är ofta kopplade till varandra i arbetsmiljön. Ett skäl till detta är att vibrerande ytor ger upphov till ljudvågor, vilka kan upplevas som buller i omgivningen.

Läs mer...

Copyright © Fact 21, All Rights Reseved 2011-2013