din arbetsplats kontakt - Contact

>kontakt>kontakt

dinarbetsmiljo.se

Dinarbetsmiljo.se är en politiskt och ideologiskt oberoende betaltjänst för information om arbetsmiljöfrågor med tyngdpunkt i den fysiska arbetsmiljön och de regler som styr arbetsmiljöarbetet. Tjänsten riktar sig till alla som arbetar med arbetsmiljörelaterade frågor t.ex. arbetsmiljöansvariga i företag och förvaltningar, skyddsombud, fackliga representanter, företagshälsovårdens specialister samt arbetsmiljöforskare. Även en del industrier som utvecklar produkter för arbetsmiljöhantering och en intresserad allmänhet och journalister har nytta av tjänsten. Chefredaktör är teknologie doktor Ulf Ulfvarson, professor emeritus i Industriell ergonomi, KTH. Ulf Ulfvarson var tidigare professor i Arbetshygien vid dåvarande Forskningsavdelningen vid Arbetsmiljöverket. Tjänsten tillhandahålls av Fact 21.

Det finns ett mycket stort antal lagar och föreskrifter som har betydelse för arbetsmiljön. Dinarbetsmiljö.se är en pålitlig vägvisare till denna mångfald. Arbetsmiljöverket har tillsyn över flera lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet och publicerar ett hundratal detaljerade föreskrifter till dessa. På många arbetsplatser är det dessutom nödvändigt ta hänsyn till EU:s förordningar och direktiv samt lagar, förordningar och föreskrifter från en rad andra svenska myndigheter. Några av dessa är Boverket, Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Strålsäkerhetsmyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Handisam samt Kommuner och Landsting.

Ett flertal myndigheter och organisationer utom de nämnda publicerar viktiga råd och annan information om arbetsmiljöförhållanden. Bland dessa märks särskilt institutioner för arbets- och miljömedicin vid universitet och högskolor, Alna, Prevent, Arbetsmiljöforum, Giftinformationscentralen samt Standardiseringsorganen, främst ISO och SIS. De sistnämnda publicerar standarder, som tas in i myndigheternas föreskrifter och blir en del av dessa. Det finns flera internationella organisationer, som ger ut riktlinjer och gränsvärden. Ett stort antal forskningsinstitut i Sverige och utomlands är speciellt inriktade på arbetsmiljön.

Dinarbetsmiljö.se innehåller en omfattande kunskapssammanställning om arbetsmiljön och ger ingångar till svenska och internationella myndigheter och organisationer, som arbetsmiljöansvariga behöver hålla reda på eller kan ha nytta av i arbetsmiljöarbetet. Här finns svar på de flesta frågor om den fysiska arbetsmiljön.

Med hjälp av kapitelindelningen kommer man lätt in på områden som närmare beskriver viktiga kunskaper om riskfaktorer i arbetsmiljön och vilka regler som gäller med länkar lagar och regler i fulltext och var man kan hitta standarder. Under kapitlet Verktyg hittar man många förslag till checklistor att använda för att systematisera och förenkla det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Kapitlet Ansvar ger en överblick över det stora antalet svenska och internationella myndigheter och organisationer, som på ett eller annat sätt har med arbetsmiljön att göra.

dinarbetsmiljö.se / dinarbetsmiljo.se är en prenumerationstjänst, det finns halvårs och helårsprenumerationer. Med prenumeration på dinarbetsmiljö.se har du alltid den senaste och uppdaterade informationen om regler & lagar kring arbetsmiljörelaterade frågor. För mer information kontakt oss gärna: info@fact21.se

Copyright © Fact 21, All Rights Reseved 2011-2013